/
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Úvodní informace 

Prostřednictvím tohoto poptávkového formuláře udělujete níže uvedenému správci (tj. společnost Minerva Build s.r.o.)  souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (definovaných níže) poskytnutých správci vyplnění a odeslání poptávkového formuláře na těchto webových stránkách. 

2. Identifikace správce osobních údajů (dále jen „správce“) 

Správcem osobních údajů je společnost Minerva Build s.r.o., IČ: 092 07 619, se sídlem Senovážná 1560/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 82407. 

Kontaktní údaje správce 

Telefon: +420 603 34 64 21
E-mail: marcel@minerva-build.cz 

3. Kategorie osobních údajů: 

  • Identifikační údaje (jméno a příjmení); 
  • kontaktní údaje (e-mail a telefon);
  • lokalizační údaje (místo realizace zakázky); 
  • další údaje vámi sdělené v rámci poptávkového formuláře; 

 

4. Souhlas 

Udělením tohoto souhlasu udělujete správci souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů uvedených v článku 3. tohoto souhlasu, a to za dále uvedených podmínek. Vaše osobní údaje poskytujete správci na základě tohoto souhlasu zcela dobrovolně, přičemž nemáte jakoukoli povinnost Vaše osobní údaje správci poskytnout. Pokud však osobní údaje správci neposkytnete, nemůže Vám být ze strany správce vyhotovena a zaslána nabídka na provedení Vámi poptávaných prací a služeb. 

5.Rozsah zpracování 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu údajů uvedených v článku 3. tohoto souhlasu. 

6. Účel zpracování osobních údajů 

Správce bude Vaše osobní údaje na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem: vedení interní evidence, vyhotovení a odeslání nabídky správce na realizaci Vámi poptávaných prací, zodpovězení Vašich případných dotazů uvedených v rámci poptávkového formuláře. 

7. Právní základ zpracování Vašich osobních údajů 

Právním základem pro zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů uvedených v článku 3. tohoto souhlasu je právě tento souhlas. 

8. Doba zpracování Vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracovávané na základě tohoto souhlasu budou správcem zpracovány po do nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 5 let ode dne odeslání poptávkového formuláře z Vaší strany, a to za předpokladu, že z Vaší strany nedojde dříve k odvolání tohoto souhlasu se zpracování osobních údajů. 

9. Odvolání souhlasu 

Tento Váš souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat, prostřednictvím tohoto odkazu: https://minerva-build.cz/odvolani-souhlasu-se-zpracovanim-osobnich-udaju/ 

Váš souhlas můžete taktéž kdykoli odvolat zasláním e-mailu z e-mailové adresy uvedené v rámci kontaktního formuláře na e-mailovou adresu správce uvedenou v článku 2. tohoto souhlasu. 

10. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů 

Vaše osobní údaje budou zpracovávána pouze správcem a jeho zaměstnanci. Vaše osobní údaje mohou být v případě nutnosti předány orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány), a to za situace, kdy by správci vznikla ze zákona povinnost Vaše osobní údaje předat orgánům veřejné moci. Vaše osobní údaje mohou být taktéž předány právním, účetním a daňovým poradcům správce, a dále dodavatelům IT služeb a poskytovatelům údržby informačního systému správce. 

11. Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů 

a) Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 odst. 1 GDPR. 

b) Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR) 

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

c) Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR) 

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, které se Vás týkají. Správce má za předpokladu existence alespoň jednoho z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. a) – f) povinnost výmaz provést bez zbytečného odkladu. To neplatí, pokud je zpracování nezbytné z jednoho nebo více důvodů uvedených v čl. 17 odst. 3 GDPR.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR) 

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, je-li dán alespoň jeden z důvodů uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR. 

e) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR) 

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce v takovém případě dále osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

f) Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čl. 22 GDPR) 

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem výrazně dotýká. 

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

Domníváte-li se, že správce při zpracování osobních údajů porušil platné a účinné právní předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Tímto úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. + 420 234 665 111. Pro více informací viz www.uoou.cz. 

Užitečné odkazy 

Plné znění GDPR je dostupné mimo jiné na serveru www.eur-lex.europa.eu.

NAPIŠTE NÁM

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte a zeptejte se nás! Rádi Vám poradíme a odpovíme na Vaše dotazy.

Položky označené * jsou povinné.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.